Vítejte na stránkach ZO ČSV Jirkov

18.10.2019 Vyvěšení zápisu ze schůze z 17.10.2019

24.9.2019 Vyvěšení termínu příští schůze a zápisu ze schůze z 5.9.

Veškeré aktuální informace najdete v záložce Zápisy z výborových schůzí z poslední schůze

10.9.2019 Dotace 1.D seznam členů, kteří odevzdali hlášení o počtu včelstev

Šmejkal,Myslíková,Bělohlávková,Bigas,Macík,Tichá,Rajčan,Koníček J.,Koníček I.,Citrák,Viták,Füleky,Mandátová,Mandát J.,Mandát S.,Bošina,Král,Zeman,Andiel,Koblic,Čiháková,Komrska J.,Komrska W,Mesteková,Reiss,Pelíšek,Kopečný,Ondrášek, Špernoga,Haltuch, Huráb,Střední škola TGA Jirkov, Sýkora, Mesteková, Reiss, Pelíšek,Kopečný,Trögl,Postler,Říha,Křivánková,Görg,Sulanský,Tůma,Korol V, KorolL, Mikšátko, Miňha, Motitschka, Heyzl, Kemrová, Salon,Macík,Pěnkavová,Štejnar.

26.8.2019 Dotace 1.D

1.

Dovoluji si připomenout ve jménu jirkovské včelařské organizace, že "Přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství", kterou najdete v srpnovém Včelařství, odevzdáte svému zdravotníkovi do 30.8.2019, který ji odevzdá dne 5.9.2019 na Schůzi vedení organizace v 18.00 hodin v zahradním domku 3 ZŠ Jirkov.

Příjmení všech včelařů, kteří žádosti 1.D. odevzdají, vyvěšujeme průběžně z důvodu Vaší kontroly na webu.

Nejpozději dne 16.9.2019 tyto žádosti zpracuji a pošlu do Prahy.

2.

Nezapomeňte rovněž zaslat do Hradišťka " Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9.2019". Toto máte učinit do 15.9.2019.

3.

Informuji Vás rovněž o nejnovější zprávě z ústředí, že od 1.8.2019 dochází ke změně v pravidlech pro dotaci na léčiva. Z původních 70% se tato dotace snižuje na 40 %. Toto se nás dotkne při hospodaření organizace v roce 2020.

Dne 26.8.2019 Jaroslav Huráb, jednatel 

6.6.2019 Změna termínu červnové výborové schůze

Nový termín schůze výboru je 27.6.2019 ve škole v Jirkově v 18:00

15.5.2019 Zrušení květnové výborové schůze !!!

Z důvodu nedostatku účastníků se pro tento měsíc ruší schůze výboru!!!

9.5.2019 Formidol

Desky jsou k vyzvednutí u jednatele přítele Hurába, pro oblast hory.

1.5.2019 Veterinární zákon

Veterinární zákon v aktuálním znění v paragrafu 3, odst. 1, písm. c) zachoval zařazení včel mezi hospodářská zvířata. Podle paragrafu 4, odst. 1, písm. a), b), c) je chovatel povinen je chovat způsobem, v prostředí a v podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce, zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví. Chovatel také musí sledovat zdravotní stav těchto zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc. Dále musí bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění a plnit všechny jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě určené v prováděcích předpisech. V paragrafu 5, odst. 2 veterinárního zákona je uvedeno, že chovatel, který chová včelstva, je povinen neprodleně po zjištění úhynu včelstev nad stanovený limit ohlásit tuto skutečnost krajské veterinární správě. Ve vyhlášce č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek je v paragrafu 5 stanoven limit zvýšené úmrtnosti včelstev, tedy přesahující 25 % z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku na daném stanovišti.

V praxi to znamená, že každý chovatel tyto nadlimitní úhyny musí oznámit místně příslušné krajské veterinární správě. Ta si od něho zjistí další vysvětlující informace. Po jejich posouzení rozhodne o dalším postupu, případně až o šetření na místě za účelem potvrzení nebo vyloučení nákazy.

Znalost a dodržování veterinární legislativy by měla být ukázkou odborné vyspělosti každého chovatele včel. Je třeba si uvědomit, že nesplnění výše zmíněných povinností může nejen ohrozit zdraví včelstev i na okolních stanovištích, ale bude také považováno za přestupek veterinárního zákona. A podle paragrafu 71, odst. 1, písm. a) tohoto zákona může být uložena pokuta za neohlášení nadlimitních ztrát včelstev do výše 20 000 Kč fyzické osobě, a podle paragrafu 72, odst. 1, písm. a) právnické osobě do výše 300 000 Kč. Tak pozor, lidská liknavost a neznalost zákona se neomlouvá!

MVDr Jan Krabec,

předseda Komise pro zdraví včel RV ČSV


1.4.2019 Desky Formidol 

Pěkný den vážený/á/ příteli/přítelkyně včelařů,náš zdravotník přítel Mikšátko má nyní k dispozici omezený počet desek Formidolu k léčení. Podle návodu se vkládá jedna deska na jedno včelstvo. Označení je "Formidol 40 ml proužky do úlů".
Jedná se o 85 % kyselinu mravenčí, která se má umístit na horní loučky, mezi nástavky nebo do podmetu. Používá se jen, když v úle není zralý med připravený k vytáčení. Doba uplatnění je znázorněna na kruhovém diagramu v časopisu Včelařství 3/2019. Použité obaly před spálením je možné podle jednoho z názorů ještě použít do skladovaných komínů nástavků jako prevenci proti zavíječi.
Sdělte mi prosím počet desek, které byste potřeboval/a/ v letošním roce. Toto mi prosím doručte do 15.4.2019 z důvodu, aby bylo možné případně doobjednat chybějící, neboť tento způsob léčení nebyl v minulosti v našem společenství obvyklý. Tyto údaje předám našemu zdravotníkovi příteli Mikšátkovi.
Jaroslav Huráb, jednatel 

28.2.2019 Čas prvních proletů :)

 Počasí připomínající jarní měsíce dovolilo našim včelkám, aby alespoň na chvilku opustili semknutý chomáč a mohly se vydat na pročisťující prolety. 

Většina z nás už dostala informace o počtu roztočů ze zimních vzorků měli a je třeba přistoupit k patřičným opatřením. 

Ti, kteří měli roztoče ve vzorcích, by se měli zajímat o jarní léčení. Výsledky nedopadly nejhůře a tudíž nebylo veterinou nařízené celoplošné léčení, jako v loňském roce. 

Při jarním léčení se používá metoda natírání včelího plodu, popř. opětovná fumigace. Podrobnější informace získáte u Vámi přidělených důvěrnících. 

7.2.2019 Schůze výboru

Dne 7.2.2019 V restauraci u City proběhla schůze nového výboru. Na schůzi byli přizváni členové předchozího výboru přítel Svoboda a přítel Kopečný. Dále se schůze zúčastnili přítel Shenk a přítel Malovanyj jakožto zástupci okresní organizace.

Předchozí výbor se zavázal, že do 28.2.2019 předá veškerou dokumentaci organizace novému výboru.

Předseda Beno Macík poděkoval příteli Kopečnému a příteli Svobodovi za odvedenou práci ve vedení organizace.

Dále se schůze výše zmiňovaní neúčastnili.

Program schůze se skládal z následujících bodů:

 1. Zahájení schůze výboru

 2. Kontrola zápisu mimořádné výroční schůze z 3.2.2019.

 3. Správa pošty

 4. Správa bankovního účtu

 5. Centrální informační systém

 6. Předání dokumentace novému výboru

 7. Webové stránky

 8. Zdraví včel

 9. Aerosolový vyvíječ

 10. Diskuze

 11. Termín další schůze výboru

 12. Usnesení schůze výboru

3.2.2019 Mimořádná výroční členská schůze

Dne 3.2.2019 proběhla členská schůze. V nejbližších dnech Vás budeme informovat podrobněji o výsledcích členské schůze.

3.2.2019 Výběr měli

Dne 3.2.2019 byl proveden výběr měli na mimořádné výroční členské schůzi. Opozdilci mají možnost neprodleně kontaktovat přítele Bošinu a předat mu měl osobně. 

Aktuality:

Říjen

Plánování léčení včelstev

Obsah:

se dozvíte aktuální dění v organizaci

V záložce Užitečné odkazy

najdete mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem

V záložce Informace

Rozdělení členů podle důvěrníků

V záložce Formuláře 

Přihlášky do ZO

V záložce Struktura

najdete informace o nově zvoleném představenstvu, kontrolní komisi, důvěrnících a jejich působnost

V záložce Archiv

najdete veškeré starší publikované články z úvodní strany