Zápisy z výborových schůzí

Zápis z 17. 10. 2019  

Z jednání výborové schůze konané dne 17.10.2019 v 18.00 h na zahradě 3.ZŠ v Jirkově

Přítomni přátelé a přítelkyně: Bělohlávková, Macík, Huráb, Mikšátko, Trögl, Motitschka, Nozar, Görg

Program schůze:

1. Zahájení schůze výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze

3. Správa pošty

4. Správa bankovního účtu, finanční hospodaření

5. Centrální informační systém

6. Předání dokumentace novému výboru

7. Webové stránky

8. Zdraví včel

9. Aerosolový vyvíječ

10. Diskuze

11. Termín a místo konání další výborové schůze

12. Usnesení a závěr

1. Zahájení provedl jednatel př. Huráb přivítáním přítomných

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze bez připomínek.

3. Ještě nedodal př. Michal Nozar členskou přihlášku doplněnou o registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. Dnes osobně přislíbil doplnit a přinést co nejdříve. Externí pošta žádná.

Byla přijata přihláška do ZO přátel Miroslava Sýkory a Jaroslava Vaňka. Přítomní doporučují přijmutí těchto nových členů. Dalším novým registrovaným členem s členstvím v Mostě, ale se včelami na Svahové u pana Krause je přítel Hakala Ladislav.

4. -6. V oblasti majetku žádné změny. Zde je třeba vyzdvihnout úsilí přítele Trögla, který zajistil od OÚ Boleboř finanční dar ve výši 2000 Kč.

Žádost o dotaci 1.D zaslal jednatel dne 26.9.2019. Od bývalého vedení jsme nedostali žádné archivní doklady. Naopak jsme se dozvěděli, že ČSV vyplácí prostřednictvím SZIF dotaci za aplikaci aerosolu na jedno ošetřené včelstvo ve výši 10 Kč za rok 2018.

Dále vzali jsme na vědomí zvýšení ročního členského příspěvku na 300 Kč uveřejněné v novém čísle časopisu Včelařství.

Dále byl projednán způsob výplaty dotace 1.D. Na účet chce vyplatit 10 členů z 50 žádajících (2xMandátovi, Füleky,Citrák, Reiss,Trögl,Heyzl,Pěnkavová, Štejnar,Špernoga). Vzhledem k vyšší administraci ze strany organizace a následně ze strany členů, kterým musí být zaslána dotace v plné výši a proto pak musí zaslat své členské přípěvky na příští rok a ostatní poplatky na účet ZO ČSV do 31.12.2019 a s přihlédnutím k malému počtu členů s účtem, bylo rozhodnuto vyplatit dotace 1.D. v hotovosti.

7. Webové stránky jsou se zpožděním doplňovány. V nejbližší době bude administrátor Andiel dotázán na to, zda administraci časově zvládá.

8+9.+10. Zdraví včel.

Dohodnuto, že nebudeme další dva roky dávat Gabonová dřívka a to z hlediska rezistence, tedy aby roztoči v našich včelstvech nezískali imunitu na složky opakující se ročně v gabonových dřívkách.

Přítel Trögl upozornil, že aerosolování přípravkem M1AER vyžaduje velikou přesnost v dávkování, kdy stačí malá nepřesnost a hrozí zánik včelstva. Z tohoto důvodu se navrhuje aerosolovat Formidolem. Nakoupené aplikace M1AER budou využiti na jaře 2020 k nátěru plodu. Tato problematika s prostředkem M1AER bude ještě vedením ZO konzultována s vedením ZO v okresu dne 29.10.2019 na jednání v Pernštejně. Výsledky budou uveřejněny na naší webové stránce a na aplikaci WHTSUP.

Tubusy na příští rok máme. Štítky na tubusy vytiskl pro všechny včelaře v ZO př. Mikšátko a předal je jednateli. Budou rozdávány členům s tubusy na oběr měli při vyplácení dotace 1.D.

Dále přítel Mikšátko rozdal zájemcům na tvrdém papíře vytištěné "Záznamy o léčení včelstev" ve vzorovém provedení. Ještě několik jich předal jednateli, který je rád předá dalším zájemcům. Záznamy je povinnost vésti pro případnou nenadálou kontrolu veterinární správy.

Je třeba provést kontrolu umístění včelstev registrovaných včelařů z jiných organizací se včelstvy na našem území. Jedná se o Pavla Staňka se včelstvy ve Strupčicích, Otto Svobodu se včelstvy v Březenci, Jana Kujíčka se včelstvy na Červeném Hrádku a Jana Záborce se včelstvy v Drmalech. Toto si bere na kontrolu zdravotník př. Mikšátko. Ostatní registrované včelaře již zkontroloval jednatel /Němečková, Hennrich, Hakala/.

11.

Termín příští schůzky proběhne v listopadu poté, co na účet ZO budou vyplaceny z ústředí dotace 1.D. Informujeme se mejlem a telefony.

12.

Výbor se usnesl, že dotace 1.D bude vyplacena pouze v hotovosti.

Výbor bere na vědomí přijetí nového člena přítele Miroslava Sýkory a Jaroslava Vaňka.

Výbor bere na vědomí zvýšení ročního členského příspěvku na 300 Kč uveřejněné v novém čísle časopisu Včelařství.

Výbor bere na vědomí informace o zdraví včel z hlediska podávání gabonů. Výbor doporučuje provést třetí fumigaci aerosolováním Formidolem.

Zapsal jednatel př. Huráb v Jirkově 17.10.2019

Beno Macík, předseda

Zápis z 5. 9. 2019  

Z jednání výborové schůze konané dne 5.9.2019 v 18.00 h na zahradě 3.ZŠ v Jirkově

Přítomni přátelé a přítelkyně: Beno Macík, Huráb, Mikšátko, Trögl, Motitschka, Šmejkal, Görg

Program schůze:

1. Zahájení schůze výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze

3. Správa pošty

4. Správa bankovního účtu, finanční hospodaření

5. Centrální informační systém

6. Předání dokumentace novému výboru

7. Webové stránky

8. Zdraví včel

9. Aerosolový vyvíječ

10. Diskuze

11. Termín a místo konání další výborové schůze

12. Usnesení a závěr

1. Zahájení provedl jednatel př. Huráb přivítáním přítomných

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze bez připomínek.

3. Ještě nedodal př. Michal Nozar členskou přihlášku doplněnou a registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. Přislíbil doplnit a přinést co nejdříve. Do dne psaní zápisu nedodáno. Externí pošta žádná.

4.+ 5+6. V oblasti majetku žádné změny. V letošním roce se ještě bude platit aceton a aerosol a nájemné za školní prostor pro měsíční konání besed.

CIS je postupně doplňován a žadatele o dotace 1.D. Od bývalého vedení jsme nedostali žádné archivní doklady.

7. Webové stránky jsou se zpožděním doplňovány.

8+9. Zdraví včel.

Seznam přátel, kteří odevzdali žádosti o dotace 1D je zveřejněn pro kontrolu na webových stránkách organizace. Dnešního dne při zápisu tohoto dokumentu všichni členové organizace žádosti odevzdali. Jedná se o padesát členů. Členové beze včel: Dvořák, Matal,Myslík,Radimec, Svoboda Milan. Podklady poskytli rovněž dva neorganizovaní včelaři Sýkora, Heyzl. Přičemž př. Sýkorovi předal jednatel přihlášku, protože projevil zájem se stát členem řádným.

Podzimní fumigace: přípravek Varidol má hlavní zdravotník př. Mikšátko a může jej expedovat. Členové vyzvednou si Varidol každý u svého důvěrníka.

Tubusy na sběr měli lze pořídit za 13 Kč vč. DPH, ale je třeba ověřit, zda nejsou někde v organizaci skladem. Rozdávat se budou v listopadu. Je třeba natisknout jednotné etikety.

Případ registrovaného člena př. Henricha se včelstvy v našem okrsku byl široce diskutován s výsledkem, že nám jde především o zdraví našich včelstev.

Aerosolování se bude provádět koncem listopadu a počátkem prosince 2019. Dohodnuto, aby jezdila dvojice aerosolavačů. Náklady na tuto akci u jednotlivých provádějících -kilometrové, časové...je třeba sledovat, zapsat a bude následně vyhodnoceno.

10. Diskuse

Proběhla o zvýšení poplatků ČSV /negativní postoj/.

Proběhla o dobrovolném vyšetření měli na mor včelího plodu. Zatím se přihlásili př. Macík, Trögl.

Proběhla o formě poděkování za sponzorské dary přispěvovatelům. V současné době je v jednání sponzorský dar od OÚ Boleboř. Další přátelé s kontakty na zastupitelstva nebo jiné donátory / Strupčice, Otvice, Jirkov, Pesvice.../se vyzývají k zajištění finanční podpory naší organizace pro podporu léčení včel, na které nám ze státních dotací opětovně klesá podpora.

11. Příští výborová schůze bude 17.10.2019 od 18.00 na zahradě ve 3. ZŠ v Jirkově.

12. Usnesení a závěr

Výbor bere na vědomí informace o zdraví včel včetně dobrovolného vyšetření měli na mor.

Výbor doporučuje zajistit poděkování sponzorům. Provede kontaktní osoba ve spolupráci s výborem.

Zapsal jednatel př. Huráb v Jirkově 20.9.2019

Beno Macík, předseda

Zápis z 15. 8. 2019   

Z jednání výborové schůze konané dne 15.8.2019 v 18.00 h na zahradě 3.ZŠ v Jirkově

Přítomni přátelé a přítelkyně: Beno Macík, Huráb, Nozar Michal, Bělohlávková Jitka, Myslíková Petra

Jako host: p.Šafářová s Janem Kompušem, nar. X/2008...zájemci o včelaření

Program schůze:

1. Zahájení schůze výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze

3. Správa pošty

4. Správa bankovního účtu, finanční hospodaření

5. Centrální informační systém

6. Předání dokumentace novému výboru

7. Webové stránky

8. Zdraví včel

9. Aerosolový vyvíječ

10. Diskuze

11. Termín a místo konání další výborové schůze

12. Usnesení a závěr

1. Zahájení provedl jednatel př. Huráb přivítáním hostů - zájemců o včelaření a dále přivítání členů výboru.

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze bez připomínek.

3. Ani dnes nebyla dodána přihláška za člena př. Michala Nozara, neuvedl registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. Přislíbil doplnit a přinést co nejdříve. Do dne psaní zápisu nedodáno.

4+6. Byla provedena inventarizace obou aerosolových vyvíječů. Máme tyto přístroje tedy ve spolkovém majetku označené čísly jedna a dvě, jako číslo tři je kompresor pro aerosolový vyvíječ. Jiný majetek nám předchozí vedení nepředalo.

5. CIS je funkční. Registrace členů průběžně aktualizována.

7. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány.

8+9. Průběžně probíhá léčení deskami Formidolu. Po vytáčení používáme Gabonová dřívka, které byly k vyzvednutí u zdravotních důvěrníků.

Žádostí pro příjem dotací 1.D. jsou postupně dodávány důvěrníky a včelaři osobně k mým rukám. Dosud odevzdali:

Šmejkal

Myslíková

Bělohlávková

Bigas

Macík

Tichá

Rajčan

Koníček J.

Koníček I.

Citrák

Viták

Füleky

Mandátová

Mandát J.

Mandát S.

Bošina

Král

Zeman

Andiel

Koblic

Čiháková

Komrska J.

Komrska W

Mesteková

Reiss

Pelíšek

Kopečný

Trögl.

Kontrola, že jednotlivý včelař žádost odevzdal je ta, že se jeho příjmení objeví na www.vcelari-jirkov.

Kurz použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze pořádaly VÚV Dol, termín 17. 8. 2019. Účastnili se přátelé Trögl, Huráb, Mikšátko, Macík. Akce byla přínosná.

10. Diskuze:

Paní Šafářová představila svého syna Jana Kompuše, který má spolu se svým bratrem Davidem Kompušem, nar. 2007 zájem podívat se do včel a poznat něco blíže ze života včel. Jan Kompuš byl otázán na obecný význam včel pro život živočichů na Zemi. Jednatel nabídl, aby dne 18.8.2019 všichni přijeli, oblékli se do včel včetně rukavic s tím, že jim hlavové síťky jednatel zapůjčí a seznámí je se základními pojmy včelařství. Za pomocí př. Myslíkové byl vyhledán autobusový spoj, takže na Jindřišskou dorazí kolem 14 té hodiny.

Dne 17.8.2019 se paní Šafařová omluvila, že nepřijedou a to bez bližšího uvedení důvodu.

Dále byly poskytovány rady na otázky kladené začínajícími včelařkami.

11. Příští výborová schůze bude 5.9. 2019 od 18.00 na zahradě ve 3. ZŠ v Jirkově /předání žádostí Dotace 1D důvěrníky/.

12. Usnesení a závěr

Výbor bere na vědomí informace o zdraví včel.

Výbor bere na vědomí začlenění dvou vyvíječů aerosolu a benzínového kompresoru do majetku organizace.

Zapsal jednatel př. Huráb v Jirkově 4.9.2019

Beno Macík, předseda

Zápis z 27. 6. 2019  

Z jednání výborové schůze konané dne 27.6.2019 v 18.00 h na zahradě 3.ZŠ v Jirkově

Přítomni přátelé a přítelkyně: Mikšátko, Trögl, Huráb, Šmejkal, Nozar Michal, Bělohlávková Jitka, Myslíková Petra

Jako host př. Malovanyj-okr. Svaz včelařů Chomutov

Program schůze:

1. Zahájení schůze výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze

3. Správa pošty

4. Správa bankovního účtu, finanční hospodaření

5. Centrální informační systém

6. Předání dokumentace novému výboru

7. Webové stránky

8. Zdraví včel

9. Aerosolový vyvíječ

10. Diskuze

11. Termín a místo konání další výborové schůze

12. Usnesení a závěr

1. Zahájení provedl jednatel př. Huráb přivítáním hosta přítele Malovanyjho a žadatelů o řádné členství a dále přivítání členů výboru.

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze bez připomínek.

3. Dnešního dne byla předána osobně členská přihláška fyzické osoby Jitky Bělohlávkové. Přihláška byla řádně vyplněna a o rozhodnutí o přijetí člena zmiňujeme dále. Pan Michal Nozar předložil osobně členskou přihlášku, avšak zde neuvedl registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. Z tohoto důvodu mu byla přihláška vrácena k doplnění. Do dne zápisu tohoto dokumentu přihlášku nedoplnil.

Dále byla dnešního dne předána Darovací smlouva č. 4/2019 ze dne 20.5.2019 od Obce Vysoká Pec, která se rozhodla předat naší organizaci peněžitý dar ve výši 3000,- Kč.

4. Byl zřízený nový bankovní účet naší organizace u FIO banky. Sem byla z původního účtu převedena celá částka ve výši cca 28.000 Kč /přesné čísla vede hospodář př. Šmejkal/ a původní účet vedený u Poštovní banky byl zrušen. Změna účtu proběhla proto, že novému výboru nebyl bývalým jednatelem Svobodou umožněn přístup na účet naší organizace. Do dne zápisu tohoto dokumentu jsme na účet dostali 3000 Kč od obce Vysoká Pec. Rovněž jsme vyrovnali dluh od počátku roku za léčiva ve výši cca 8000 Kč.

Pokud má někdo kontakty na úřady či firmy, které by mohly naší organizaci přispět na léčivo pro včely, můžeme předložit vzor darovací smlouvy.

Dále proběhla inventura hospodaření provedená př. Bošinou a Šmejkalem. Byly srovnány roky 2017 a 2018. Dále byl proveden výkaz hospodaření v roce 2018 a zaslán na ústředí do Prahy. Rovněž byly vyrovnány nedoplatky za jednotlivé včelaře vzniklé evidencí jejich nových včelstev. Zde připomínáme, že v naší organizaci platíme 16 Kč za jedno nové další evidované včelstvo.

5. CIS je funkční. Registrace členů průběžně aktualizována. Přihláška ke členství př. Jitky Bělohlávkové bude po schválení zanesena do centrálního informačního systému. Př. Bělohlávková zaplatila na místě 200 Kč příspěvek Praha+200 Kč příspěvek Jirkov a 16 Kč za jedno včelstvo.

6. Nový výbor nedostal ani v tomto období od starého vedení organizace žádné písemné doklady o předchozí činnosti. Toto nám chybí především pro jednání o zaplacení pronájmu za školní místnost, kde pořádáme měsíčně výborové besedy přístupné všem členům.

7. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány.

8. Zdraví včel: Jak bylo dohodnuto dříve, po vytočení medu proběhne léčení deskami Formidolu. Zdravotník př. Mikšátko provedl doobjednávku v CISU. Došlé desky Formidolu a Gabonová dřívka předá důvěrníkům. Pro hory jsou desky Formidolu již připraveny u př. Hurába. Připomínáme léčení tímto způsobem: vložení Formidol desek na dva dny při ideálním teplém počasí, poté otrhat igelitový obal a nechat další dva dny, poté desku vyndat. Následuje vložení dřívek Gabon po posledním vytáčení.

Blíží se termín žádostí pro příjem dotací 1D. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude nutné do 30.8.2019, aby všichni včelaři předali žádost o dotaci svému důvěrníkovi nebo nejpozději dne 5.9.2019 na jednání výboru ve škole v Jirkově.

Kurz použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze pořádanou VÚV Dol, termín 17. 8. 2019 zúčastní se přátelé Trögl, Huráb, Mikšátko, Macík, částka 1200 Kč, proplacení zajistí hospodář.

9. Aerosolový vyvíječ - dodáno. Dne 10.7.2019 dorazily 2 ks zn. VAT - 1a. Faktura ve výši 9400 Kč bude proplacena hospodářem v řádném termínu.

10. Diskuze: Př. Malovanyj požádal o prověření počtu a stavu včelstev a jejich léčení u včelařů se včelami na našem území a to u přátel Petra Hennrycha v místě poblíže Šerchova, kde mají býti hlášena 4 včelstva-zjistí př. Huráb, v místě Vysoká Pec- Jirkov-sady, kde má býti hlášeno 6 včelstev zjistí Mikšátko,

Jana Záborce hlášeno 1 včelstvo v místě poblíže Drmal na parcele 226/6,

Renaty Vorlíčkové v místě Vysoká Pec hlášeno 1 včelstvo hlášeno na adrese Sady, lesy školky Jirkov /včely asi patří př. Hennrychovi/,

Otty Svobody hlášeno 5 včelstev v místě Pod hřištěm 307, Březenec a

Jana Řeháka - u nás nemá hlášena žádná včelstva ani stanoviště, údajně plánuje stanoviště na našem území,....poslední čtyři zjistí př. Mikšátko.

K dotacím bylo informováno, že si zažádali z naší ZO 4 přátelé, přičemž jde o dotaci Ústeckého kraje. Výše příspěvku se od dubna 2019 několikrát změnila a dodnes není rozhodnuto o jeho výši.

K jubilantům žádá jednatel o vytištění čtyř přáníček- zajistí př. Trögl.

11. Příští výborová schůze bude 15.8. 2019 od 18.00 na zahradě ve 3. ZŠ v Jirkově. Další výborová schůze je pak naplánovaná na 5.9.2019 /předání žádostí Dotace 1D důvěrníky/.

12. Usnesení a závěr

Výbor bere na vědomí zřízení nového účtu, stav hospodaření a příjem daru od obce Vysoká Pec.

Výbor bere na vědomí přijetí nové řádné členky naší organizace přítelkyni Jitku Bělohlávkovou.

Výbor bere na vědomí informace o zdraví včel.

Výbor bere na vědomí nákup vyvíječe aerosolu a zaplacení kurzu použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze.

Zapsal př. Huráb v Jirkově 27.6.2019

Beno Macík

6.6.2019 Změna termínu červnové výborové schůze

Nový termín schůze výboru je 27.6.2019 ve škole v Jirkově v 18:00

15.5.2019 Zrušení květnové výborové schůze !!!

Z důvodu nedostatku účastníků se pro tento měsíc ruší schůze výboru!!!

Zápis z 18. 4. 2019 

Z jednání výborové schůze konané dne 18.4.2019 na zahradě 3.ZŠ v Jirkově

Přítomni přátelé: Mikšátko, Trögl, Huráb, MAcík, Motitschka, Korol st.,

Program schůze:

1. Zahájení schůze výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze

3. Správa pošty

4. Správa bankovního účtu, finanční hospodaření

5. Centrální informační systém

6. Předání dokumentace novému výboru

7. Webové stránky

8. Zdraví včel

9. Aerosolový vyvíječ

10. Diskuze

11. Termín a místo konání další výborové schůze

12. Usnesení a závěr

1. Zahájení provedl předseda př. Macík přivítáním členů výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze bez připomínek.

3. Dne 5.4.2019 jsme dostali zprávu od ekonomického oddělení ČSV, z.s., že zápis změn v ZO Jirkov do spolkového rejstříku proběhl v pořádku dne

4.3.2019 a dne 25.3.2019 bylo vydáno Usnesení rejstříkového soudu.

Dále bylo vedení ZO Jirkov pozváno na jednání okresního svazu včelařů. Proběhlo ve Březně dne10.4.2019 za účasti jednotlivých ZO okresu Chomutov. Jednání řídil předseda př. Malovanyj, který připomenul, že část členského ročního příspěvku se do roku 2002 platilo ve výši 150 Kč, poté bylo zvýšeno na 200 Kč. V průběhu jednání byla podrobně zkoumána tabulka s výskytem Varroa destruktors v jednotlivých ZO. Nejlépe je na tom ZO Pernštejn, kde mají dostatek důvěrníků- zdravotníků a to jednoho na 8 včelařů. Běžně provádí 2x fumigaci a jednou aerosol, loni však byla zima, proto prováděli třikrát aerosol. Komunikují pomocí mejlů. Gabon nedávají, stávalo se, že jejich včelaři dřívka ponechávali v úlech do jara... Hledí na to, aby při fumigaci nebyl v nástavcích starý plod a pokud je, tak jej vidličkou vyřežou, je to skrytý zdroj varroa. Loni vytáčeli 9.7.2018 a hned poté zakrmili. Nechali si udělat vyšetření na mor, takže navíc mají jistotu zdravých včelstev. Formidol desky dávají třikrát v roce, na jaře, po první a po druhém vytáčení. Jednotliví včelaři si "platí" 9 Kč za desku.

Dále bylo navrženo, aby přátelům, kteří dovršili 80 let, byl udělen titul Vzorný včelař.

Dále naše organizace dostala dne 15.4.2019 negativní vyjádření k dotacím na aerosolový vyvíječ. Blíže v odst. Č. 9.

4. Zřízení bankovního účtu ještě nelze provést, dosud nejsme vyvěšeni v rejstříku společností ministerstva vnitra v Praze.

5. CIS je funkční. Registrace členů průběžně aktualizována. Přihláška ke členství př. Füleki Nikola byla zanesena do centrálního informačního systému. Zároveń zrušeno členství z důvodů úmrtí př. Radostové (O včelstev). Dále přestal včelařit na vlastní žádost př. Libor Svoboda (O včelstev) k 18.4.2019.

6. Nový výbor nedostal ani v tomto období od starého vedení organizace žádné písemné doklady o předchozí činnosti.

7. Webové stránky je nadále třeba aktualizovat. Začlenění jednotlivých členů pod důvěrníky proběhlo: v Jirkově př. Bošina má 26 včelařů. Z Jirkovské oblasti je třeba vybrat jednoho, nejlépe dva včelaře, kteří by pomáhali př. Bošinovi. Má-li někdo chuť pomoci př. Bošinovi, nechť mu dá vědět nebo vedení organizace.

8. Zdraví včel: Dne 15.4.2019 proběhla sumarizace počtu desek Formidolu a zdravotník př. Mikšátko provedl objednávku, respektive doobjednávku v CISU a zaslal na okres. Dohodnuto, že výbor ZO Jirkov navrhuje léčit v roce 2019 tímto způsobem: vložení Formidol desek na dva dny při ideálním teplém počasí, poté otrhat igelitový obal a nechat další dva dny, poté desku vyndat a to vše po prvním vytáčení. Následuje vložení dřívek Gabon po posledním vytáčení. V době, kdy se funguje, navrhujeme provést aerosolování1-2x dle spadu. Zájemce o použití aerosolu oslovíme mejlem v nejbližší době z důvodu, abychom si připravili harmonogram na jeho včasné a rychlé využití pro všechny zájemce.

Do 30.4.2019 je třeba (z důvodu léčení a informatiky CIS VČS z.s.), aby všichni včelaři nahlásili aktuální počty svých včelstev jednateli: jhurab@seznam.cz.

Kurz vaření medoviny - VÚV Dol, termín 6. 4. 2019 zúčastnili se za své finanční prostředky př. Trögl a Huráb. Kurz byl veden prakticky tak, aby se přihlížející (40 účastníků) mohli stočení své první medoviny dobře zhostit.

Kurz k ovládání vyvíječů - VÚV Dol, termín 17. 8. 2019 zúčastní se přátelé Trögl, Huráb, Mikšátko, Macík.

Dále byla znovu připomenuta povinnost každého člena vést "Záznam o léčení včelstev", kontrola od OVS (veteriny) může kdykoliv kamkoliv přijít. Pokud někomu letos po zimě uhynulo více jak 25 % včel, měl by toto probrat s vedením ZO, kde mu bude poskytnuta rada a bude stanoven další postup, neboť platí vyhláška veteriny o oficielní povinnosti hlásit zmíněný úhyn včelstev .

9. Aerosolový vyvíječ - objednáno, v mejlu jsme byli informováni Františkem Kamlerem, že se letos nepodařilo zajistit dotace na vyvíječe a agregáty tak, jako tomu v minulých letech. Reagovali jsme tak, že i nadále trvá náš zájem na dvou vyvíječích, i když jejich cena bude 4700 Kč za jeden.

10. K dotacím bylo informováno, že si zažádali z naší ZO 4 přátelé, přičemž jde o dotaci Ústeckého kraje .

11. Příští výborová schůze bude 16.5. 2019 od 17.00 na zahradě v 3. ZŠ v Jirkově.

12. Usnesení a závěr

Výbor bere na vědomí jednání na okresní schůzi včelařů v Březně.

Výbor bere na vědomí přijetí nového člena přítelkyni Nikolu Füleki a zrušení členství př. Radostové a Libora Svobody.

Výbor navrhuje za dalšího důvěrníka pro oblast Jirkov sever př. Mandáta.

Výbor bere na vědomí informace o zdraví včel.

Výbor se usnesl na postupu léčení včelstev v ZO Jirkov v letošním včelařském roce.

Výbor doporučuje přípravu na podzimní aerosolování udělat včas.

Výbor doporučuje včelařům informovat o aktuálním počtu včelstev jednatele prostřednictvím mailu.

Výbor bere na vědomí stav s nákupem vyvíječe aerosolu.

Zapsal př. Huráb

V Jirkově 18. 4. 2019 Beno Macík

Zápis z 21. 3. 2019

Z jednání výborové schůze konané dne 21. 3. 2019 v Jirkově, 3. ZŠ Jirkov

Přítomni: Macík, Huráb, Trögl, Mikšátko, Bošina, Motytschka, Štejnar

Program schůze

1. Zahájení schůze výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze

3. Správa pošty

4. Správa bankovního účtu, finanční hospodaření

5. Centrální informační systém

6. Předání dokumentace novému výboru

7. Webové stránky

8. Zdraví včel

9. Aerosolový vyvíječ

10. Diskuze

11. Termín a místo konání další výborové schůze

12. Usnesení a závěr

1. Zahájení provedl předseda př. Macík přivítáním členů výboru

2. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze

3. Nedostali jsme na organizaci žádnou zprávu v elektronické formě. Vyjádření k dopisu př. Malovanyjmu přišlo na vědomí př. Šmejkalovi a př. Hurábovi, vyjádření k problematice bereme na vědomí =JUDr. Poupě-podklad k nařízení exekuce ve sporu s Včelařským spolkem MB, z.s. ze dne 10.1.2019; a dále přiložený průvodní dopis na ZO a OOČSV ze dne 11.1.2019 pro členy RV a ÚKK signováno Mgr. Machovou a ing. Šerákem a tedy k exekuci na majetek svazu s tím, že tato skutečnost nebude mít vliv na přiznání dotaci pro svaz a k prodeji spol. Včelpo o převodu obchodního podílu a o prodeji pozemků Obora. Dále mu sdělujeme, že jiné informace od vedení k této problematice od ČSV nemáme. Pokud se máme vyjádřit ke zprávám, které k nám pronikly neoficiální cestou o navyšování členských příspěvků k tomuto se vyjadřujeme negativně.

4. Zřízení bankovního účtu na základě Registračního listu, který byl oficiálně vystaven dne 4.3.2019 s podpisy předsedkyně a tajemníka ČSV bude možné až po jeho převzetí do rejstříku společností ministerstva vnitra v Praze, kde dnes ještě je uvedeno předchozí vedení naší organizace. Z tohoto důvodu bylo provedeno jednání s chomutovskou organizací o posečkání s proplacením faktury za léčiva, neboť nemáme přístup ke svému stávajícímu účtu. S tím souvisí také nemožnost vyjednávat žádosti o podporu MÚ Jirkov a ObÚ V. Pec, Strupčice, Vrskmaň, Otvice, Boleboř, Pesvice a Všestudy.

5. CIS je funkční, přístup možný. Registrace členů průběžně aktualizována. Přihláška ke členství př. Petry Myslíkové byla zanesena do centrálního informačního systému.

6. Předání dokumentace do 28.2.2019 př. Svoboda odmítl. Dne 1.3.2019 předal př. Hurábovi za účasti svědků Mikšátka a Kopečného kompresor ve funkčním stavu. Kompresor váží toliko jak plná přepravka s pivem. Předávací protokol je založen. Na dotaz, aby př. Svoboda vydal také aerosolový vyvíječ, odpověděl, že jej nemá.

7. Webové stránky je třeba aktualizovat. Začlenění jednotlivých členů pod důvěrníky proběhlo.

8. Zdraví včel: na základě seznamu s výsledky spadů roztočů v odevzdané měli, byli jednotliví členové osloveni mejly či telefonicky k nátěru plodu, vyzvedli si léčebné přípravky u důvěrníků a toto léčení (nátěr a fumigaci) dle klimatických podmínek již končí.

Kurz vaření medoviny - VÚV Dol, termín 6. 4. 2019 zúčastní se přátelé Trögl a Huráb - hrazené z vlastních prostředků.

Kurz k ovládání vyvíječů - VÚV Dol, termín 17. 8. 2019 zúčastní se přátelé Trögl, Huráb, Mikšátko, Macík.

Dále bylo dohodnuto, že jednatel neprodleně osloví členy, kdo kolik bude letos potřebovat Formidolových desek. Kdy se má léčit, je patrno v časopisu Včelařství viz kruhový graf. Členové by se měli vyjádřit do 15.4.2019, aby se mohly desky doobjednat.

Dále byla připomenuta povinnost každého člena vést "Záznam o léčení včelstev", kontrola od OVS (veteriny) může kdykoliv kamkoliv přijít. Zdravotník př. Mikšátko předložil vzorový formulář. Bude poskytnuto na web stránky, ať si to můžou zájemci vytisknout.

9. Aerosolový vyvíječ - objednáno, schválena platba, zásilka přijde během dubna 2019.

10. Ke krajským dotacím a dotacím vůbec bylo dohodnuto, že je bude na písemné formuláře potvrzovat a razítkovat jednatel př. Huráb, v době jeho nepřítomnosti předseda př. Macík.

11. Příští výborová schůze bude 18.4.2019 od 17.00 ve škole v Jirkově.

12. Usnesení a závěr

Výbor bere na vědomí poskytnuté informace ke stavu ČSV.

Výbor bere na vědomí stav finančního hospodaření.

Výbor bere na vědomí informace o zdraví včel.

Výbor bere na vědomí stav s nákupem vyvíječe aerosolu.

Výbor bere na vědomí informace k dotacím.

Zapsal př. Huráb

V Jirkově 21. 3. 2019 Beno Macík

Předseda ZO


Zápis z 21. 2. 2019

Z jednání výborové schůze konané dne 21. 2. 2019 v Jirkově, 3. ZŠ Jirkov

Přítomni: Macík, Huráb, Trögl, Mikšátko, Bošina, Tůma, Görg, Motytschka, Koníček

Program schůze

 1. Zahájení schůze výboru

 2. kontrola usnesení z minulé výborové schůze

 3. Kontrola zápisu mimořádné výroční schůze z 3.2.2019.

 4. Správa pošty

 5. Správa bankovního účtu, finanční hospodaření

 6. Centrální informační systém

 7. Předání dokumentace novému výboru

 8. Webové stránky

 9. Zdraví včel

 10. Aerosolový vyvíječ

 11. Diskuze

 12. Termín a místo konání další výborové schůze

 13. Usnesení a závěr

 1. Zahájení provedl předseda př. Macík přivítáním členů výboru a hostů

 2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze

 3. Kontrola zápisu z mimořádné členské schůze - zápis je dokončen

 4. Pošta funguje dosud jen v elektronické formě. Hledá se cesta k její aktualizaci a zprovoznění. Dále hledáme možnosti zprovoznění

 5. Je připravena závěrečná zpráva o finančním hospodaření a aktualizován Peněžní deník za rok 2018.

Po předání bankovního výpisu za 12/2019 od p. Svobody bude provedena uzávěrka hospodaření.

Zřízení bankovního účtu na základě kmenového listu bude možné až po jeho potvrzení v Praze.

 1. CIS je funkční, přístup možný. Registrace členů průběžně aktualizována

 2. Předání dokumentace proběhne dle informace př. Hurába v 9. týdnu. Připraven je údajně i kompresor a aerosolový vyvíječ.

 3. Www stránky - aktualizace začlenění jednotlivých členů pod důvěrníky. Zodp. př. Mikšátko

Krajské dotace - bude řešeno elektronicky, info na stránkách KÚUK po 4.3.19

Termín nátěru včelího plodu a zajištění léčiva (nátěr a fumigace)

Kurz vaření medoviny - VÚV Dol, termín 6. 4. kontakt p. Trögl

Kurz k ovládání vyvíječů - VÚV Dol, termín 17. 8. kontakt p. Trögl

 1. Zdraví včel - čekáme na výsledky vyšetření měli. Dle výsledků bude proveden nátěr včelího plodu a fumigace. Léčivo je na cestě. Nutné urychleně provést distribuci důvěrníkům. V případě potřeby je možné čerpat úhradu cestovného. Zodpovídá př. Mikšátko.

 2. Aerosolový vyvíječ - objednáno, schválena platba

 3. Přihláška ke členství př. Petry Myslíkové, zanesení do CISu - př. Huráb

Př. Koníček - žádost o členství syna - souhlas, informace o včelstvech a stavu plodu

Žádost o podporu MéÚ Jirkov a ObÚ V. Pec, Strupčice, Vrskmaň, Otvice, Boleboř, Pesvice a Všestudy.

Zodp. př. Bošina a Mikšátko

Jubilanti - návrh na malý věcný dar př. Myslík, Patera a Král

Návrh na konání členských schůzí v předpokládaném termínu 09/19 a 02/20

Cestovné a jeho čerpání - bude se řídit právním předpisem

Kalendář povinností včelaře - aktualizován na www

 1. Příští výborová schůze bude 21. 3. 2019 od 17.00 na Jindřišské u př. Hurába

 2. Usnesení a závěr

Výbor bere na vědomí dokončení zápisu z minulé výborové a mimořádné členské schůze

Výbor bere na vědomí stav elektronické pošty

Výbor bere na vědomí stav finančního hospodaření

Výbor bere na vědomí informace o zdraví včel

Výbor bere na vědomí stav s nákupem vyvíječe aerosolu

Doporučuje přijetí za člena p. Koníčka a Petru Myslíkovou

Souhlasí s drobnými dary pro jubilanty

Souhlasí s čerpáním cestovného

Zapsal př. Huráb

V Jirkově 21. 2. 2019 Beno Macík

Předseda ZO Jirkov